Inbjudan och nedladdning av material till avgränsningssamråd enligt miljöbalken

EcoDataCenter (EcoDC Falun AB) driver en anläggning för datacentertjänster på fastigheterna Syrafabriken 5,6 och 7 i Falu kommun. EcoDC Falun AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken med syfte att utöka sin verksamhet och etablera ytterligare ett s.k. datacenter på den intilliggande fastigheten Västermalm 2 i Falun, Falu kommun. 

Planerad verksamhet kommer att utgöras av ett datacenter där utrymme för utrustning och kommunikationskapacitet hyrs ut till kunder. För att säkerställa en kontinuerlig drift krävs installation av reservkraftaggregat som kan producera el under den tid som elnätet kan ligga nere. Reservkraftaggregaten förväntas inte att vara i kontinuerlig drift, utan körs endast vid nödfall, så som strömavbrott. Det finns även behov av att kontinuerligt testa reservkraftaggregaten för att kontrollera dess funktion. Den totala installerade effekten vid anläggningen planeras att bli upp till 400 MW, medräknat redan befintliga reservkraftaggregat. 

Under anläggnings- och driftskedet kan verksamheten ge upphov till omgivningspåverkan i form av i huvudsak utsläpp till luft, buller från transporter, fläktar och provkörning av reservkraftaggregaten, ianspråktagande av mark samt riskfrågor kopplat till det bränsle (såsom HVO, diesel eller annat liknande bränsle) som behöver förvaras inom anläggningen. Verksamheten är vidare förhållandevis energiintensiv och kommer att kräva vatten för kylning av serverhallarna. En mer detaljerad beskrivning av verksamheten och de förväntade miljöeffekterna finns att läsa i det samrådsunderlag som bolaget upprättat. Samrådsunderlaget finns tillgängligt att ladda ner på den här sidan. För en utskriven version av samrådsunderlaget, se kontaktuppgifter nedan.
 
 

Samrådet utgör en obligatorisk del i miljötillståndsprocessen. Syftet med samrådet är att ge berörda och allmänhet möjligheten att i ett tidigt skede lämna synpunkter av betydelse för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. Av det skälet samråder bolaget nu bland annat om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.  

Synpunkter kan lämnas skriftligt per e-post, eller vid deltagande på samrådsmötet, se information nedan. Vi önskar era synpunkter senast den 7 april 2024.

EcoDataCenter bjuder in allmänheten till samrådsmöte i Falun den 21 mars 2024.

Under mötet kommer bolaget att presentera den planerade verksamheten, förutsättningar, de miljöeffekter som verksamheten kan förväntas medföra samt kommande utredningar och fortsatt arbete. 
Under mötet kommer möjlighet finnas att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till projektföreträdare. 

Plats: NTFs lokaler, Västermalmsvägen 16-18
Tid: torsdag 21 mars 2024 kl.18:00-20:00

Kontaktuppgifter
E-post: ecodcfalun@sweco.se
Telefon: Isabelle Brobeck, +46 (0)70 832 37 51 / Amanda Gren +46 (0)72 236 77 98