Information och inbjudan till avgränsningssamråd enligt miljöbalken

EcoDataCenter Östersund AB (benämns vidare som EcoDC eller bolaget) avser att etablera en ny anläggning för datacentertjänster på fastigheten Massaveden 4 i Verksmon, Östersunds kommun. Om du har fått detta brev har bolaget bedömt att du är att anse som särskilt berörd då du exempelvis äger en fastighet, bedriver en verksamhet eller är boende i närheten av den planerade verksamheten.

Planerad verksamhet kommer att utgöras av ett datacenter, där utrymme för utrustning och kommunikationskapacitet hyrs ut till kunder. För att säkerställa en kontinuerlig drift krävs installation av reservkraftaggregat som kan producera el under den tid som elnätet kan ligga nere. Reservkraftaggregaten förväntas inte att vara i kontinuerlig drift, utan körs endast vid nödfall, så som strömavbrott Det finns även behov av att kontinuerligt testa reservkraftaggregaten för att kontrollera dess funktion. Den totala installerade effekten vid anläggningen planeras att bli högst 350 MW.

Under anläggnings- och driftskedet kan verksamheten ge upphov till omgivningspåverkan i form av i huvudsak utsläpp till luft, buller från transporter, fläktar och provkörning av reservaggregaten, ianspråktagande av mark samt riskfrågor kopplat till det bränsle (såsom HVO/e-metanol, diesel eller annat liknande bränsle) som behöver förvaras inom anläggningen. Verksamheten är vidare förhållandevis energiintensiv och kommer att kräva vatten för kylning av serverhallarna. En mer detaljerad beskrivning av verksamheten och de förväntade miljöeffekterna finns att läsa det samrådsunderlag som bolaget upprättat

Uppförande och drift av datacenter utgör i sig inte en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Det är den planerade installationen av reservkraftaggregat som utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9. kap miljöbalken.

Samrådsförfarandet är en obligatorisk del i tillståndsprocessen. Syftet med samrådet är att ge berörda möjligheten att i ett tidigt skede lämna synpunkter av betydelse för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. Av det skälet samråder bolaget nu bland annat om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

EcoDC bjuder in till samrådsmöte i Östersund. Notera att mötet kommer att vara öppet för både särskilt berörda och allmänheten. Under mötet kommer bolaget att presentera planerad verksamhet, förutsättningar, de miljöeffekter som verksamheten kan medföra samt kommande utredningar och arbete. Under mötet kommer möjlighet finnas att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till projektföreträdare. Synpunkter kan lämnas skriftligt per e-post:
ecodcostersund@sweco.se 

Varmt välkomna!

Ta del av underlaget genom att fylla i dina uppgifter i formuläret. (dina kontaktuppgifter kommer inte användas i marknadsföringssyfte).